top of page

 KONTAKT, GDPR

Adresa:

PRINTES - ATELIER s.r.o.

Mostní 1876/11a

Přerov I-Město

750 02 Přerov

 

Telefon:

+420 581 203 705

 

Email:

atelier@printes.cz

Datová schránka:

kgeurrw

Url:

http://www.printes.cz/

 

PRINTES – ATELIER s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Naše společnost je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem projektových, inženýrských a technických služeb.
V případě, že se rozhodnete nás jakoukoliv formou kontaktovat, tímto vyjadřujete svůj souhlas s poskytnutím svých údajů potřebných k tomu účelu, pro jaký nás kontaktujete.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
GDPR (OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
bottom of page